Papers

(*: Equal contribution)

Preprint
 • Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO
  Rui Zheng, Shihan Dou, Songyang Gao, Yuan Hua, Wei Shen, Binghai Wang, Yan Liu, Senjie Jin, Qin Liu, Yuhao Zhou, Limao Xiong, Lu Chen, Zhiheng Xi, Nuo Xu, Wenbin Lai, Minghao Zhu, Cheng Chang, Zhangyue Yin, Rongxiang Weng, Wensen Cheng, Haoran Huang, Tianxiang Sun, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
  arXiv 2307.04964
  pdf / abstract

 • Origin Tracing and Detecting of LLMs
  Linyang Li, Pengyu Wang, Ke Ren, Tianxiang Sun, Xipeng Qiu
  arXiv 2304.14072
  pdf / abstract

 • Learning to Teach with Student Feedback
  Yitao Liu*, Tianxiang Sun*, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
  arXiv 2109.04641
  pdf / abstract

 • Early Exiting with Ensemble Internal Classifiers
  Tianxiang Sun*, Yunhua Zhou*, Xiangyang Liu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu
  arXiv 2105.13792
  pdf / abstract

2023
 • Improving Contrastive Learning of Sentence Embeddings from AI Feedback
  Qinyuan Cheng, Xiaogui Yang, Tianxiang Sun, Linyang Li, Xipeng Qiu
  ACL (Findings) 2023
  pdf / abstract / code

 • CodeIE: Large Code Generation Models are Better Few-Shot Information Extractors
  Peng Li*, Tianxiang Sun*, Qiong Tang, Hang Yan, Yuanbin Wu, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu
  ACL 2023
  pdf / abstract / code

 • DiffusionBERT: Improving Generative Masked Language Models with Diffusion Models
  Zhengfu He*, Tianxiang Sun*, Kuanning Wang, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu
  ACL 2023
  pdf / abstract / code

 • Multitask Pre-training of Modular Prompt for Chinese Few-Shot Learning
  Tianxiang Sun*, Zhengfu He*, Qin Zhu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
  ACL 2023
  pdf / abstract / code

2022
 • BBTv2: Towards a Gradient-Free Future with Large Language Models
  Tianxiang Sun, Zhengfu He, Hong Qian, Yunhua Zhou, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu
  EMNLP 2022
  pdf / abstract / code

 • BERTScore is Unfair: On Social Bias in Language Model-Based Metrics for Text Generation
  Tianxiang Sun*, Junliang He*, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
  EMNLP 2022
  pdf / abstract / code

 • Late Prompt Tuning: A Late Prompt Could Be Better Than Many Prompts
  Xiangyang Liu, Tianxiang Sun, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu
  EMNLP (Findings) 2022
  pdf / abstract / code

 • Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service
  Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Hong Qian, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu
  ICML 2022   (Spotlight)
  pdf / abstract / code / slides

 • Paradigm Shift in Natural Language Processing
  Tianxiang Sun, Xiangyang Liu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
  Machine Intelligence Research 2022   (Invited Paper)
  pdf / abstract / project / slides

 • Towards Efficient NLP: A Standard Evaluation and A Strong Baseline
  Xiangyang Liu*, Tianxiang Sun*, Junliang He, Jiawen Wu, Lingling Wu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu
  NAACL 2022   (Oral Presentation)
  pdf / abstract / code / benchmark / slides

 • A Simple Hash-Based Early Exiting Approach For Language Understanding and Generation
  Tianxiang Sun, Xiangyang Liu, Wei Zhu, Zhichao Geng, Lingling Wu, Yilong He, Yuan Ni, Guotong Xie, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu
  ACL (Findings) 2022
  pdf / abstract / code / slides

2021
 • Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit
  Xiaonan Li, Yunfan Shao, Tianxiang Sun, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
  ACL 2021
  pdf / abstract / code

 • Does Syntax Matter? A Strong Baseline for Aspect-Based Sentiment Analysis with RoBERTa
  Junqi Dai, Hang Yan, Tianxiang Sun, Pengfei Liu, Xipeng Qiu
  NAACL 2021
  pdf / abstract / code / slides

2020
 • Pre-trained Models for Natural Language Processing: A Survey
  Xipeng Qiu, Tianxiang Sun, Yige Xu, Yunfan Shao, Ning Dai, Xuanjing Huang
  SCIENCE CHINA Technological Sciences 2020   (Invited Paper, Most Influential Paper of SCTS in 2020)
  pdf / abstract

 • CoLAKE: Contextualized Language and Knowledge Embedding
  Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Xipeng Qiu, Qipeng Guo, Yaru Hu, Xuanjing Huang, Zheng Zhang
  COLING 2020
  pdf / abstract / code / slides

 • Learning Sparse Sharing Architectures for Multiple Tasks
  Tianxiang Sun*, Yunfan Shao*, Xiaonan Li, Pengfei Liu, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
  AAAI 2020   (Oral Presentation)
  pdf / abstract / code / slides